ΕΣΥΔ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων, των εργαστηριακών δοκιμών και των μετρήσεων, η ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από κάποιο αρμόδιο οργανισμό, δηλαδή ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Στην Ελλάδα σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης είναι το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Η ΒΙΟΖΩΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ λειτουργεί και συμμορφώνεται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO/IEC 17025:2017, τους κανόνες του επίσημου εθνικού οργανισμού διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) και τα διεθνή πρότυπα (European Committee for Standardization και International Organization for Standardization, ISO). Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Συγκεκριμένα οι αναλύσεις στερεών και υγρών τροφίμων αξιολογούνται σε ετήσια βάση από τον Ε.ΣΥ.Δ. από το 2020 και έχει λάβει από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικό πιστοποιητικό (αριθ. 00500). Παράλληλα η ΒΙΟΖΩΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ συμμετέχει σε διεργαστηριακούς ελέγχους που οργανώνονται από κορυφαίους διεθνής φορείς, όπως η CECALAIT Γαλλίας, πάντα με απόλυτη επιτυχία. Η εφαρμογή των διεθνών προτύπων, η αυστηρή τήρηση των Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε συμμόρφωση με το ISO 17025 και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας έχει πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες της ΒΙΟΖΩΙΚΗΣ αλλά και για την λειτουργία του εργαστηρίου. Συγκεκριμένα, τα πιστοποιητικά εξετάσεων για τον πελάτη είναι απολύτως αξιόπιστα και αναγνωρισμένα από δημόσιες υπηρεσίες εντός και εκτός χώρας, επιβεβαιώνεται η ικανότητα και η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του εργαστηρίου ενώ καθιερώνουν τη ΒΙΟΖΩΙΚΗ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

www.viozoikivetlab.grΕΣΥΔ